جشنواره فیلم ایرانی در بمبئی برگزار می شود

تاریخ: 1/24/2018 3:10:50 PM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

تهران یک جشنواره فیلم ایران در روز دوشنبه در مینی تئاتر راویندرا افتتاح شد. انتخاب پنج فیلم در جریان جشنواره که تا 26 ژانویه سالام مومبای توسط قاربان محمدپور خونریزی قلب توسط محمدرضا رحمانی و زیر سقف اسومی پوران درخشنده از جمله فیلم های ایرانی است. همچنین شامل کمدی های انسانی محمد هادی کریمی و سینمایی بن محمد رحمانيان است. این جشنواره توسط اداره فرهنگی ایران در هند و فدراسیون انجمن های فیلم هند عکس برگزار می شود. پوستر برای کارگردان ایرانی قربان محمدپور صالم بمبئی RM MMS YAW